Obraz Alt

Fundacja Przyrodnicza pro Natura

Celem Fundacji jest zrównoważony rozwój przy uwzględnieniu zasad wynikających
z ochrony środowiska i przyrody, nauki i techniki, edukacji, oświaty i wychowania,
dobroczynności, kultury, sztuki, szczególnie w zakresie:

-ochrony siedlisk i gatunków, a także tworzenia prawnych form ochrony przyrody, w tym w szczególności na obszarach dolin rzecznych;
-ochrony krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, w tym ochrony dolin rzecznych, tradycyjnych form użytkowania rolniczego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach przyrodniczo cennych;
-zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zapobieganie bezrobociu poprzez promocję i wspieranie rozwoju ekoturystyki na obszarach przyrodniczo cennych, wspieranie rozwoju lokalnych produktów bazujących na walorach środowiska i lokalnej tradycji, rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska;
-działalność na rzecz propagowania i dokonywania proekologicznych zmian w sferze produkcji rolnej, w tym w szczególności w zakresie wdrażania rolnictwa ekologicznego, dobrych praktyk rolniczych oraz programów rolno środowiskowych;
-upowszechniania odpowiedzialnych i przyjaznych dla środowiska postaw konsumenckich oraz ochronę praw konsumenta w tym zakresie;
-oszczędzania energii, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i przeciwdziałania zmianom klimatycznym;
-gospodarki odpadami;
-zrównoważonego, proekologicznego transportu;
-czystszej produkcji.


Fundacja realizuje cele m.in. przez:
-czynną ochronę środowiska i przyrody;
-wykup, dzierżawę lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów przyrodniczo cennych;
-opracowywanie i wdrażanie projektów, ekspertyz, badań, prognoz i programów dotyczących zagadnień ekologicznych i zrównoważonego rozwoju;
– prowadzenie i produkcję materiałów fotograficznych i filmowych, poprzez przygotowywanie filmów dokumentalnych i wydawanie książek
-prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, turystycznej również poprzez media;
-organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, rajdów, debat, konferencji, wyjazdów naukowych, imprez promocyjnych i okolicznościowych, zjazdów środowisk;
-inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczej i wdrożeniowej, rozwijanie ukierunkowanych badań naukowych;
-udzielanie wsparcia finansowego dla osób prawnych i fizycznych, w tym ustanawianie funduszy nagród, grantów i stypendiów oraz dysponowanie nimi;
-uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo administracyjnych w zakresie spraw związanych z celami statutowymi;
-współpracę z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie partnerstwa międzysektorowego;
-współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami, instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi i ośrodkami badawczymi, aktywizację społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich oraz promowanie i organizowanie wolontariatu działającego na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
-prowadzenie praktyk i staży dla uczniów, studentów, osób wchodzących na rynek pracy oraz osób zainteresowanych;
-uczestnictwo w procesie prawodawczym przez przygotowanie własnych projektów legislacyjnych, komentarzy i analiz do proponowanych i obowiązujących aktów prawnych;
-organizowanie imprez kulturalnych i zawodów sportowych;
-wspieranie i koordynację działań osób i organizacji działających w zakresie celów Fundacji.

Statut Fundacji

Władze Fundacji

Rada Fundacji
Dr Piotr Cempulik
Prof. Zbigniew Jakubiec
Dr Wojciech Jankowski

Zarząd Fundacji

Krzysztof Konieczny – Prezes
Adam Guziak – Wiceprezes
Andrzej Pytel – Wiceprezes

Udostępnij:
Skip to content